คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 47 คน
วันที่ประกาศ 24-7-2563
 

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

เพื่อให้การดําเนินการตามมาตรการผ่อนคลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้บูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสํานักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชาสังคมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทําคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สําหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการสําคัญเพิ่มขึ้น เช่น การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและ อาการของระบบทางเดินหายใจของพนักงานและผู้ใช้บริการ และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

ตามแนวทางที่กําหนดรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม เช่น การลงทะเบียนเข้าและ ออกสถานที่และการจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว เป็นต้น นําไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สามารถดาวน์โหลดคู่มือจากลิ้งด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1wVp4pjcgG4u8gy8B5IKPN1-iBGsZOMrZ/view

 
 
____________________________________________________________________________

เอกสารที่เกี่ยวข้อง____________________________________________________________________________

ย้อนกลับไปหน้าหลัก