คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 14 คน
วันที่ประกาศ 24-8-2563
 

ตามที่เทศบาลตำบลกรูด  ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จำนวน 2 อัตรา ในระหว่างวันที่ 4 - 13  สิงหาคม  2563  (เว้นวันหยุดราชการ)  ตามประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่  21 สิงหาคม 2563 และทำการปิดรับสมัครในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น  มีผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  ปรากฏว่าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

000001

นางสาววิมลรัตน์  ส้มแก้ว

000002

นางสุมาลี  ยวนเกิด

รายละเอียดตามประกาศเทศบาลตำบลกรูด ที่แนบ  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

 
 
____________________________________________________________________________

เอกสารที่เกี่ยวข้อง____________________________________________________________________________

ย้อนกลับไปหน้าหลัก