คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 19 คน
วันที่ประกาศ 25-8-2563
 

ตามที่เทศบาลตำบลกรูด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ลงวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

                   บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรูด ที่ 444/๒๕๖๓ ลงวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลกรูดจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

คะแนนที่ได้

ลำดับที่ได้

หมายเหตุ

1

๐๐๐๑

น.ส.วิมลรัตน์  ส้มแก้ว

90.33

2

 

2

๐๐๐๒

น.ส.สุมาลี  ยวนเกิด

95.00

1

 

              

                   ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกรูด ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ดังนี้

  1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศนี้ และถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีนี้ถือเป็นอันยกเลิก
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีนี้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือเป็นอันยกเลิก

    ๒.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

    ๒.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้น ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในเวลาที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด

        3.การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัครและจะไม่ได้รับการแต่งตั้ง หรือหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

 

 
 
____________________________________________________________________________

เอกสารที่เกี่ยวข้อง____________________________________________________________________________

ย้อนกลับไปหน้าหลัก