คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 102 คน
วันที่ประกาศ 12-3-2564
 

เทศบาลตำบลกรูด ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณี เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

  1. ที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
  2. ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
  3. ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยดาวน์โหลดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบแอนดรอยด์ และระบบไอโอเอส ชื่อเมนู “ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์) เพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564

กรณีอื่นๆ ต้องมีหมายศาลเท่านั้น ถึงจะเพิ่มชื่อหลังวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้

เทศบาลตำบลกรูดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

*****แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์12

 
 
____________________________________________________________________________

เอกสารที่เกี่ยวข้อง____________________________________________________________________________

ย้อนกลับไปหน้าหลัก