คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
 
เทศบาลตำบลกรูดขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 219 คน
วันที่ประกาศ 14-8-2563
 

เทศบาลตำบลกรูดขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด และทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลกรูด (www.krut.go.th) รายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งรับสมัคร

          ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                             จำนวน 2 อัตรา

          โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          - อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้

                   - อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

          3. เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

          3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

 

3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

          3.1 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลกรูด  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 14 – 21 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 (เฉพาะวันทำการ)

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

          ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้

          4.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน 1 ฉบับ

          4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ

          4.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                  จำนวน 1 รูป

          4.4 .ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 3 เดือน                                        จำนวน  1 ฉบับ

          4.4.ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา                                  จำนวน  1 ฉบับ

5. เงื่อนไขการรับสมัคร

          ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

สอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลกรูด โทร 077 – 297189 ในวัน - เวลาราชการ

 

 
 
____________________________________________________________________________

เอกสารที่เกี่ยวข้อง____________________________________________________________________________

ย้อนกลับไปหน้าหลัก