Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 www.krut.go.th
 
นายจรงค์ ชุมสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
095-289-5253
 
นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลกรูด
095-2978889
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การป้องกันการทุจริต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มต่างๆ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทบริการท้องถิ่น
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทวิชาการ
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภททั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
คุณธรรมและจริยธรรม
ในองค์การ
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกรูด
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด ภ.ด.ส.1 (ดู : 4)
การป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 18)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ (ดู : 34)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (ดู : 47)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 100)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 55)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลกรูด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด (ดู : 48)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 46)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด  (ดู : 43)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด (ดู : 40)
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 49)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมุ่ที่ 9 ตำบลกรูด  (ดู : 58)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลกรูด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรุด (ดู : 36)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 36)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรุด (ดู : 32)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรุด (ดู : 37)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.34-004 สายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2  (ดู : 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด  (ดู : 54)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลกรูด
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลกรูด
 
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลกรูด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 141)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 279)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 293)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (ดู : 241)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและลเือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 299)
เทศบาลตำบลกรูดขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563  (ดู : 299)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลกรูด ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
เทศบาลตำบลกรูด
  หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
 
   Copyright © 2019. www.krut.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs