Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 www.krut.go.th
 
นายจรงค์ ชุมสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
095-289-5253
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การป้องกันการทุจริต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มต่างๆ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กิจการสภา
มาตราฐานตำแหน่งในระบบแท่ง
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทบริการท้องถิ่น
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทวิชาการ
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภททั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
E-SERVICE
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกรูด
ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 6)
ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 100)
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกรูด พ.ศ.2566 (ดู : 101)
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด ภ.ด.ส.3 (ดู : 104)
กิจกรรมประกวดคำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566 (ดู : 157)
การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 88)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลกรูด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลา - ช่องเนียง หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด (ดู : 78)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายศาลา - ช่องเนียง หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด (ดู : 65)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 70)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด (ดู : 71)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด (ดู : 81)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายวัดเขานางเภา หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด (ดู : 82)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลกรูด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ ๕ ตำบลกรูด หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด (ดู : 12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงตี - ไสใน หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด (ดู : 25)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง รายการหินหน้าเหมืองและหินคลุกพร้อมเกลียเรียบ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลกรูด จำนวน ๖๔๐ ลบ.ม. (ดู : 29)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนอกไร่ - แม่เจือ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด (ดู : 35)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผาด หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด (ดู : 27)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  (ดู : 34)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลกรูด
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลกรูด
 
โครงการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลกรูด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) (ดู : 231)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 150)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 397)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 353)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 423)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 497)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
บ่อน้ำพุร้อน หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลกรูด
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลกรูด คลิ๊กที่นี่
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลกรูด
  หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : สำนักปลัด โทร/โทรสาร 077297189
กองช่าง โทร/โทรสาร 077297334
กองคลัง โทร/โทรสาร 077297335
งานป้องกันฯ โทร/โทรสาร 077313491

E-mail Address : saraban@krut.go.th
 
   Copyright © 2019. www.krut.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs