Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 www.krut.go.th
 
นายจรงค์ ชุมสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
095-289-5253
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การป้องกันการทุจริต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มต่างๆ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กิจการสภา
มาตราฐานตำแหน่งในระบบแท่ง
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทบริการท้องถิ่น
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทวิชาการ
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภททั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
E-SERVICE
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลา - ช่องเนียง หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด (ดู : 78) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายศาลา - ช่องเนียง หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด (ดู : 65) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 18 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด (ดู : 70) 18 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด (ดู : 80) 17 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายวัดเขานางเภา หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด (ดู : 82) 17 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด (ดู : 63) 17 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 55) 17 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดเขานางเภา หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 48) 17 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 17 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 77) 10 ต.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63) 10 ต.ค. 2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64) 23 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเฟือง - ห้วยถุน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 71) 1 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด (ดู : 97) 11 ก.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด (ดู : 75) 11 ก.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาคลิ้ง - สวนตรา หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด (ดู : 86) 26 พ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงตี - บ้านไสใน หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด (ดู : 116) 26 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาคลิ้ง - สวนตรา หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด (ดู : 81) 26 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงตี - บ้านไสใน หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด (ดู : 98) 26 พ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 25 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน (ดู : 106) 25 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๔-๐๓๖ สายตาวัน-ฤทธิรงค์ บ้านเขาพับผ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลกกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 151) 18 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 18 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด - ท่าเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 110) 18 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๔-๐๓๖ สายตาวัน-ฤทธิรงค์ บ้านเขาพับผ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด (ดู : 111) 18 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด (ดู : 93) 18 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด-ท่าเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด (ดู : 234) 18 มี.ค. 2565
ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 93) 16 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด (ดู : 185) 8 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 174) 8 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 171) 8 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ - สำนักไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด (ดู : 163) 5 พ.ย. 2564
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 173) 4 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมุ่ที่ 9 ตำบลกรูด (ดู : 180) 27 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.34-004 สายท่าเฟือง - กำสน หมุ่ที่ ๒ ตำบลกรูด (ดู : 151) 7 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (ดู : 187) 19 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายแม่เหลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุด (ดู : 195) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเฟือง - ห้วยถุน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 214) 28 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน - ฤทธิรงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 203) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 208) 7 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม-ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด (ดู : 243) 7 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด (ดู : 218) 7 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 203) 6 พ.ค. 2564
ประกาศราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ 2) (ดู : 230) 21 เม.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 219) 21 เม.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 256) 1 เม.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 258) 1 เม.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 233) 1 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด (ดู : 233) 1 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด (ดู : 240) 1 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายไสใน - คลองมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด (ดู : 214) 1 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 198) 31 มี.ค. 2564
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) กองคลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 178) 29 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด (ดู : 177) 24 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 209) 10 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) (ดู : 193) 10 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด (ดู : 244) 4 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 233) 4 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 252) 4 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
เทศบาลตำบลกรูด
  หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : สำนักปลัด โทร/โทรสาร 077297189
กองช่าง โทร/โทรสาร 077297334
กองคลัง โทร/โทรสาร 077297335
งานป้องกันฯ โทร/โทรสาร 077313491

E-mail Address : saraban@krut.go.th
 
   Copyright © 2019. www.krut.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs