Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 www.krut.go.th
 
นายจรงค์ ชุมสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
095-289-5253
 
นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลกรูด
095-2978889
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การป้องกันการทุจริต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มต่างๆ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวรับสมัครงาน
 เทศบาลตำบลกรูดขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 266 คน
ประกาศวันที่  14 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลกรูดขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด และทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลกรูด (www.krut.go.th) รายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งรับสมัคร

          ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                             จำนวน 2 อัตรา

          โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          - อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้

                   - อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

          3. เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

          3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

 

3. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

          3.1 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลกรูด  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 14 – 21 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 (เฉพาะวันทำการ)

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

          ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้

          4.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน 1 ฉบับ

          4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ

          4.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                  จำนวน 1 รูป

          4.4 .ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 3 เดือน                                        จำนวน  1 ฉบับ

          4.4.ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา                                  จำนวน  1 ฉบับ

5. เงื่อนไขการรับสมัคร

          ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

สอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลกรูด โทร 077 – 297189 ในวัน - เวลาราชการ

 

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
เทศบาลตำบลกรูด
  หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
 
   Copyright © 2019. www.krut.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs