Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 www.krut.go.th
 
นายจรงค์ ชุมสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
095-289-5253
 
นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลกรูด
095-2978889
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การป้องกันการทุจริต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มต่างๆ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
การให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ประสงค์ที่จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลกรูด (สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด) อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 119 คน
ประกาศวันที่  8 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ประสงค์ที่จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลกรูด (สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด) อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
เทศบาลตำบลกรูด
  หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335
E-mail Address : krut2563@gmail.com หรือ saraban@krut.go.th
 
   Copyright © 2019. www.krut.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs