-->
เทศบาลตำบลกรูด

เทศบาลตำบลกรูด

หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-297189 กองคลัง 077-297335 กองช่าง 077-297334 งานป้องกัน 077-313491 โทรสาร : 077-297189 กองคลัง 077-297335 กองช่าง 077-297334 งานป้องกัน 077-313491
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@krut.go.th