หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 krut.go.th

นายจรงค์ ชุมสุข

นายกเทศมนตรีตำบลกรูด

095-289-5253

จ่าสิบเอกสุทธิชัย วงศ์รัตนะ

ปลัดเทศบาล

093-568-6951

  • วิสัยทัศน์

    "ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

ข่าวสารชาวทต. กรูด

กิจกรรมชาวทต. กรูด

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ประชาสัมพันธ์ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
14 กันยายน 2564

พี่น้อง ทต. กรูด เราดูแล

10
หมู่
10,195
ประชากร
84.70
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลกรูด
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)